បដា
បដា
បដា ២
បដា ៦
បដា ៣៤៥
មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន
Shantui ផ្តោតលើការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកទេស និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពគ្រប់ពេលវេលា។វាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាក្រុមហ៊ុនផលិតឈានមុខគេក្នុងស្រុក និងជិតអន្តរជាតិក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ការជីកយករ៉ែឥណ្ឌូនេស៊ី 2022
2022-10-07
Shantui ចូលរួមក្នុង Mining Indonesia...